how much is propecia

More...

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר וובגיימס סי או איי אל (להלן: "האתר")

זכויות יוצרים
1. כל המשתמש באתר יכול להשתמש לצרכיו הפרטיים בלבד במשחקים המוצגים באתר, לא להציגם בפומבי מול קהל גדול ומתחייב שלא יעשה כל שימוש שלא עולה בקנה אחד עם הכתוב בתנאי השימוש הנ"ל.
2. אין להעתיק משחקים מאתר זה לאתר אחר ללא רשות בכתב ממנהל האתר אשר מורה בו כי ניתן לעשות שימוש במשחקים באתרים אחרים.
3. כל המשחקים בעלי זכויות יוצרים ואין להפר את זכויות היוצרים של משחקים אלה כמפורט אצל החברה המייצרת את המשחק.
4. קוד האתר, תמונות המוצגות בו והמלל הכתוב בו שייכים לבעלי האתר ואין להעתיקם ללא כל אישור כתוב מבעלי האתר המורה אחרת.
5. עיצוב האתר הוא בלעדי וייחודי לוובגיימס. העתקות לא חוקיות של מבנה האתר או של עיצובו נחשבות לעבירה והעובר עליה צפוי להליכים משפטיים כנגדו.

שימוש באתר
1. כל העושה שימוש באתר מתחייב לא לגרום לו נזק תדמיתי/חוקי/תשתיתי ולא לנצל את פס הרוחב לרעה ולגרום לכך שמשתמשים אחרים יאבדו מאיכות רוחב הפס שלהם.
2. הנהלת האתר ומפעיליו לא אחראים לתוכן המשחקים ולאופיים, האחריות הבלעדית לתוכן המשחקים הוא של החברות המייצרות אותם בלבד.
3. הפרסומות המופיעות באתר מופעלות ע"י חברת גוגל* כחלק משירות ה AdSense* של החברה. אין להנהלת האתר כל קשר לתוכן ההודעות המופיעות באתר ולאופיין ולכן האתר לא לוקח אחריות על כל נזק שעלול להיגרם לגולשיו מצפייה במודעות אלו.

אחריות
כל העושה שימוש באתר לוקח על עצמו את האחריות למעשיו ולפעולותיו באתר. האתר לא יישא בשום אחריות לנזק שנגרם במישרין או בעקיפין לחומרה / תוכנה או נפש בעקבות שימוש באתר. האתר לא יהיה אחראי לנזקים כספיים, אובדנים או הפסדים הנובעים משימוש באתר והסתמכות על מידע הרשום באתר.

שינויים באתר והפסקת השירות
אנו רשאים לשנות מעת לעת את האתר, עיצובו, תוכנו, השירותים המוצעים בו, היקפו וזמינותו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו המוחלט.
צוות האתר רשאי גם להפסיק את פעילות האתר בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת ולא תהיה דרישה, תביעה או טענה כלפי בעלי האתר וצוותו.

כל העושה שימוש שלא כדין ומפר את תנאי השימוש הללו צפוי להליכים משפטיים כנגדו.

* "גוגל" ו"AdSense" הם שמות מסחריים השייכים לחברת גוגל העולמית.

< /div>